Anal fissür Makat Çatlağı-Makat Yırtığı nedir ?

Anal fissür (çatlak, yırtık), anal kanalın çok katlı yassı  epitel örtüsünde oluşan çatlaklardır.Anal bölgedeki kanlanma yetersizliği nedeniyle meydana gelir. Akut ve kronik hali mevcuttur.

Akut fissürün yalnız diete kepek eklenmesi ve günde iki defa sıcak su banyolarıyla dahi %90’a varan oranlarda yileştiği saptanmıştır. KAF mevcudiyetinde ise konservatif yaklaşımın başarı oranı %30’a düşmektedir

Kadın olgularda   anterior ve orta hatta %25 oranında, erkeklerde %8 olarak görülmektedir. Ön ve arkada %3 oranında görülür

Kronik anal fissür medikal tedavi 6-8 haftalık  medikal tedavi ve analjezi oturma banyosu ile iyileştirilmeye çalışılmalıdır. Tekrarlama ve iyileşmeme durumunda aynı tedavi tekrarı olmalıdır. Botilinum toksini bu tedavi sonrasında  uygulanabilir. 4-6 hafta beklenmelidir. Cevap vermediği durumda  cerrahi yöntem seçilmelidir.

Kronik anal fissürün (Makat Çatlağı-Makat Yırtığı ) cerrahi tedavisi nasıl olmalıdır?

Bu tedavide iç sfinkter kaslarının bir bölümü kesilir. Hızlı lokal anestezi ile  tercih edilebilir bir operasyondur. Hemen sonuç verir.

Kronik anal fissürün altın standard tedavisi halen lateral internal sfinkterotomidir (LİS). Olası tüm alternatif tedavi yöntemlerinin etkinliklerinin LİS ile kıyaslanması gerekmektedir. Tekrarlama oranı %0-30 arasında değişir. Cerrahi sadece ve sadece  medikal tedaviye cevap vermeyen vakalarda seçerek ve özellikli teknikler düşünülerek uygulanmalıdır.

LİS anal kanal basıncını düşürmek için  altın standarttır. LİS’in medikal tedavi sonrası  nüks ya da farmakolojik tedavinin başarısız olduğu vakalarda yapılması gerektiği ileri sürülmüştür

Makat Çatlağı-Makat Yırtığının Cerrahi tedavisinde iç sfinkter kasları kesilmesinden başka cerrahi tedavileri varmıdır ?

V-Y –Z Flepler

Fissürektomi

Fissürotomi

Kontrollü dilatasyon,

Medikal seçenekler Nifedipin, Botilinium, Antibiyotik, Topikal  iyodin, vs dir

Makat Çatlağı-Makat Yırtığı tedavisinde Lateral internal sfinkterotomide anal inkontinans için riskli olgular hagileridir?

Önceden obstetrik yaralanma geçiren olgular

İltahabi barsak hastalıkları

Daha önce anorektal operasyon geçirenler

Anal sfinkter yaralanması olanlar

>40 yaş üstü

Vajinal doğum hikayesi

Önceki veya senkron anorektal prosedür geçiren olgular

‘’Hemoroidektomi +LİS varsa   Kontinans bozukluğu %17-55’’

Cerrahi Teknik (daha uzun sfinkterotomi)

Anterior fissür varlığı

Makat Çatlağı-Makat Yırtığı (Kronik anal fissür) cerrahisi sonrasında iyileşme özellikleri nelerdir ?

Sfinkterotomi ile  ile %94–100 oranında iyileşme sağlanmakta

Vakaların yaklaşık %7’sinde

Kanama,

Hematom,

Apse,

Fistül gibi komplikasyonlar gelişmektedir.

Apse                     % 0-2

Fistül oranları    % 0-5

Nüks                     % 0-30 oranında görülebilir.

 

Çeşitli düzeylerde inkontinans   % 47.6  oranında görülür.

Gaz inkontinansı                              % 0-36 (6-9)

Sızıntı kirlenme                                % 0–43

 

Gayta kaçırma                                   % 0–11.8,

Sıvı gayta                                            % 21-8

Solid gayta                                         % 4.4